De Nederlandse EED wet- en regelgeving

In de afgelopen jaren is de wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid, het doorvoeren van energetische maatregelen en het in kaart hebben van uw energieverbruik strikter geworden. Het is begrijpelijk dat u dit niet dagelijks volgt en zo niet precies op de hoogte bent van uw verplichtingen. Wel is het voor u en uw organisatie van groot belang om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Zo komt u niet voor ongewenste verrassingen, aanschrijvingen of aanzeggingen van dwangsommen te staan.

Om te zorgen dat u wel op de hoogte bent, geven wij u een uiteenzetting van de wet- en regelgeving met de daarbij behorende websites van de overheid. Zo bent u op de hoogte en kunt u tevens gedetailleerd onderzoek doen naar de precieze omvang van de betreffende wetgeving.

Wat is de EED-wetgeving nu precies?

De ‘Energy Efficiency Directive’ (EED) is Europese wetgeving voor alle lidstaten. De energie audit is een verplichte, vierjaarlijkse verantwoording voor grote organisatie. Deze heeft ten doel om informatie te verzamelen over het actuele GJ-verbruik door gebouwen en mobiliteitsbewegingen van organisaties. Door de vierjaarlijkse audit brengt u de overheden een gedetailleerd overzicht van het huidige GJ-verbruik / CO2-uitstoot, de besparingspotentie van uw organisatie en de maatregelen die uw organisatie in de aankomende vier jaar gaat treffen.

Wanneer is mijn organisatie audit plichtig?

De energie audit is van toepassing op uw organisatie als u:

  • meer dan 250 fte in dienst heeft;
  • een jaaromzet heeft die hoger is dan € 50 miljoen en/of een jaarlijks balanstotaal heeft van meer dan 43 miljoen.

Onze organisatie is EED-plichtig. Welke actie onderneem ik nu?

Uw organisatie moet voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de EED. Het opvolgen van deze verplichting vereist specialistische kennis en kost tijd. U kunt dit zelfstandig uitvoeren. Heeft u hier geen tijd of gelegenheid toe? Wij helpen u graag zodat u snel en goed aan de wetgeving kunt voldoen. Op basis van de omvang van uw organisatie (en locaties) bepalen wij de noodzakelijk omvang van de werkzaamheden om te voldoen aan de wetgeving. Middels een fysieke inventarisatie van uw locatie(s) en het doorlichten uw organisatie kijken wij welke kosteneffectieve maatregelen u kunt nemen en wat de kosten en baten per maatregel zijn. U levert ons de gevraagde informatie aan waarna wij u doelmatig kunnen adviseren.

Onze Werkwijze

Na invulling van ons contactformulier of het sturen van een email nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Op basis van de door u geschetste situatie van uw organisatie krijgt u van ons een korte telefonische toelichting van de verwachte omvang van de EED-audit en kunnen wij u een inschatting geven hoe u hier optimaal en vlot aan kunt voldoen.

De werkzaamheden zullen bestaan uit een kennismakingsgesprek op locatie, het inventariseren van de door u aangeleverde gegevens en locatie-onderzoeken. Op basis van alle informatie zal een EED-auditverslag worden opgesteld waarin we tevens een ‘Plan van Aanpak’ opnemen ten behoeve van de toekomstige uitvoer.

Heeft u nog vragen of wilt u een offerte opvragen?

Neem contact op

De Erkende Maatregelen (EML)

In de jaren negentig is de Wet Milieubeheer van kracht geworden. Hierin werden organisaties met een energieverbruik boven de 50.000 kWh en/of 25.000 Nm3 verplicht om duurzame maatregelen te nemen indien ze die binnen vijf jaar terugverdienen. Jarenlang is er geen tot zeer matige handhaving geweest op werkelijk uitvoer, tot medio 2015 toen per branche een lijst met ‘Erkende Maatregelen’ (EML) werden opgesteld door de overheid: Het betreffen relatief eenvoudige maatregelen die snel en eenvoudig terug te verdienen zijn. De werkelijke uitrol van de maatregelen viel tegen. Om die reden heeft de overheid de ‘Informatieplicht’ vorm gegeven. Feitelijk een omgekeerde verplichting waarin organisaties met een hoger verbruik dan 50.000 kWh en/of 25.000 Nm3 verplicht worden om de overheid iedere vier jaar te informeren over de status van de maatregelen die ze door dienen te voeren.

Vanaf d.d. 1 juli 2019 is bij wet de ‘Informatieplicht’ vastgesteld voor MKB-ers. EED-plichtige organisaties hadden uitstel tot d.d. 5 december 2019. Sinds deze datum geeft de RVO aan dat er ca. 39.000 organisaties van de naar schatting ca. 85.000 organisaties zich gemeld hebben in het E-loket. Dit betekent feitelijk dat een groot aantal organisaties nog niet aan de Informatieplicht heeft voldaan. Het gevolg is dat deze organisaties fysiek door de gemeentes of omgevingsdiensten gecontroleerd zullen gaan worden.

De EEDspecialist neemt voor u in het EED-traject ook de informatieplicht uit handen. Wij inventariseren de organisatie, brengen in kaart welke maatregelen er nog opgevolgd moeten worden en wat de geschatte kosten hiervan zijn. Eventueel begeleiden wij u bij het opvolging geven van de verplicht uit te voeren ‘Erkende EML-maatregelen’.

Energielabel C-verplichting per d.d. 1 januari 2023.

Heeft uw kantoor van meer dan 50m2 en is dit kantooroppervlak groter dan 50% van het oppervlak van het gehele object en is het geen monument? In dat geval dient uw kantoor per d.d. 1 januari 2023 over een energielabel C te beschikken. De EED-specialist is onderdeel van Keemink Vastgoed Inspectarium, welke al decennialang specialist is op het gebied van inspecties, keuringen en energielabels.

Wat gaat er veranderen?

Utiliteitsgebouwen met een kantoorfunctie die niet over een ‘energielabel C’ beschikken (energielabel D of slechter) mogen vanaf vanaf d.d. 1 januari 2023 niet meer in gebruik worden genomen als kantoor. Dit betekend in veel gevallen dat de regulier werkzaamheden niet meer uitgevoerd zouden mogen worden.

Kantoorpanden vanaf 1985 kunnen vaak zonder grote bouwkundige aanpassing worden getransformeerd, zodat deze een energielabel C behalen. In veel gevallen kan dit worden gerealiseerd middels de realisatie van Led-verlichting, het vernieuwen van installaties op een natuurlijk vervangmoment en/of het doen van enkele kleine aanpassingen. In sommige gevallen is het noodzakelijk om ook enkele plaatsen de mate van isolatie te verbeteren en/of de beglazing te vervangen.

Om de waarde van uw vastgoed te kunnen borgen is het van groot belang om te bepalen wat het huidige energielabel van uw object(en) is en welke maatregelen er noodzakelijk zijn om vóór d.d. 1 januari 2023 te voldoen aan het verplichte energielabel C voor kantoren. Na het in kaart brengen van het energielabel kunnen wij u middels een gedetailleerd adviesrapport inzichtelijk maken welke maatregelen u dient te treffen om het gewenste energielabel te behalen. Middels ons advies krijgt u precies in kaart welke verbeteringen er op welke elementen nodig zijn om het energielabel te verbeteren. In dit advies kunnen we tevens kijken welke aanpassingen nodig zijn om CO2-neutraal of gasloos te worden. In onze gedetailleerde verkenningen maken wij gebruik van representatieve kengetallen, benchmark- en ervaringscijfers maar kijken we tevens naar de fysieke technische haalbaarheid van maatregelen.

Na uitvoer van de geadviseerde maatregelen kunnen wij op basis van bewezen uitgevoerde aanpassingen, en een fysieke controle hiervan op locatie, het verbeterde energielabel definitief maken en voor u registreren in de landelijke database.

Op basis van onze advies heeft in integraal en representatief inzicht in de businesscase en noodzakelijke maatregelen om uw vastgoedobject(en) naar het gewenste en/of verplichte niveau te brengen.